Algemene voorwaarden.

Artikel 1 – Opdrachtgever en Opdrachtnemer
● 1.1 Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht heeft gegeven. Onder opdrachtnemer wordt verstaan degene die de opdracht heeft aanvaard.
● 1.2 Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst waarbij de opdrachtnemer zich jegens opdrachtgever verbindt de door deze opgedragen opdracht onder toepassing van het bij deze voorwaarden bepaalde te verrichten, waarbij opdrachtgever zich jegens opdrachtnemer verbindt de bedongen tegenprestatie te verrichten.
● 1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht,
tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is
overeengekomen.
● 1.4 Eventuele door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden gelden slechts voor
zover deze niet in strijd zijn met deze algemene voorwaarden. Bij strijdigheid is het bepaalde in deze algemene voorwaarden bindend.

Artikel 2 – Opdrachten
● 2.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk in de offerte anders is overeengekomen.
● 2.2 Onverminderd het bepaalde in art. 2.1 kunnen overeenkomsten van opdracht tot stand komen door mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever van de door opdrachtnemer uitgebrachte (telefonische) offerte, dan wel door telefonische verstrekking van opdrachten door opdrachtgever aan opdrachtnemer.

Artikel 3 – Betaling
● 3.1 Betaling dient direct te geschieden, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de betaling op factuur zal geschieden. Betalingen op factuur dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan op een door opdrachtnemer aan te wijzen bank- of girorekening, tenzij een andere betalingstermijn schriftelijk is aangegeven.
● 3.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn zal de opdrachtgever een ingebrekestelling
ontvangen. Blijft betaling uit na de in de ingebrekestelling genoemde termijn dan is de opdrachtgever in verzuim en een wettelijke rente* per (gedeelte van de) maand verschuldigd over het gehele nog openstaande bedrag.
Niet-handelstransacties
(*)De wettelijke rente voor niet-handelstransacties is de rente voor alle overeenkomsten met particulieren of consumenten.
Handelstransacties
(*)De wettelijke rente voor handelstransacties is de rente voor alle overeenkomsten met bedrijven en overheidsorganisaties.
● 3.3 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen daarbij ten minste 15% van het door opdrachtgever verschuldigde bedrag inclusief de verschuldigde rente.
● 3.4 Niet tijdige betaling van een factuur maakt alle andere jegens opdrachtgever openstaan-de facturen onmiddellijk opeisbaar.
● 3.5 Opdrachtnemer is gerechtigd haar vorderingen op opdrachtgever te verrekenen met schulden van alle met opdrachtnemer verbonden ondernemingen jegens opdrachtgever.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid
● 4.1 Opdrachtnemer aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenissen.
● 4.2 Indien RB Autoservice aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar in het voorkomende geval uitkeert. RB Autoservice zal gedurende de looptijd van de overeenkomst een adequate bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebben.
● 4.3 Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van:
1. de krachtens het bepaalde in art. 5 van deze voorwaarden niet toerekenbare tekortkoming bij de nakoming van enig op haar rustende verbintenis (overmacht);
2. gebrekkige medewerking, informatie of materialen van opdrachtgever, diens ondergeschikten of andere door of vanwege opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derde.
3. reeds aanwezige schade beter zichtbaar wordt na reiniging van het voertuig. RB Autoservice kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het beter zichtbaar worden van dergelijke schade.
● 4.4 De in de voornoemde leden opgenomen beperkingen gelden niet, indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
● 4.5 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade bestaande uit winstderving, bedrijfsstagnatie of andere gevolgschade van opdrachtgever.

Artikel 5 – Overmacht
● 5.1 Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van enige op een partij rustende verbintenis verhinderen en die niet aan enige partij zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen: staking door de werknemers van opdrachtnemer, blokkades, niet nakoming van toeleveranciers of onderaannemers van opdrachtnemer, maatregelen van overheidswege welke nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk maken en elke voor de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van opdrachtnemer kan worden verlangd.
● 5.2 Tijdens overmacht worden leverings- en andere verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan zes maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare gedeelte afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke opdracht.

Artikel 6 – Reiniging
● 6.1 Zeer hardnekkige vervuiling zoals teer, verf, boomhars, vliegenroest en lijmresten kunnen in sommige gevallen (slechte conditie van de lak, of de vervuiling heeft zich in de lak ingevreten) slechts beperkt worden verwijderd. Opdrachtgever mag niet verwachten dat beschadigingen aan het voertuig, zoals lakschade en krassen, met de onderhavige methode zullen worden verwijderd. Het is mogelijk dat reeds aanwezige schade aan het voertuig door de grondige reiniging juist beter zichtbaar wordt.

● 6.2 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en zal de opdracht naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroeps beoefenaar uitvoeren. Opdrachtnemer kan niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
● 6.3 De termijn van de geagendeerde afspraak is een richtlijn, en geldt nooit als fatale termijn voor het uitvoeren.

Artikel 7 – Garantie
● 7.1 Garantie is enkel van toepassing indien dit nadrukkelijk staat aangegeven voor bepaalde opdrachten.
● 7.2 De in lid 1 van dit artikel omschreven garantie geldt niet en/of vervalt bij:
a. gebreken die het gevolg zijn van een niet door RB Autoservice onzorgvuldig uitgevoerde behandeling en/of blootstelling van het voertuig aan extreme omstandigheden
b. gebreken die zijn ontstaan door het gebruik van zaken die door de opdrachtgever aan RB Autoservice ter beschikking zijn gesteld
c. aantasting van de laklaag van het voertuig dat is ontstaan door:
– een van buitenaf komende oorzaak
– opgedroogde vliegroest, boomhars, verfspetters, teerspetters of vogelpoep die niet direct is verwijderd door de opdrachtgever
– steenslag of stenen
– krassen in de laklaag en/of deuken in het voertuig
– aan niet door RB Autoservice aangebrachte (reinigings)materialen of, niet door RB Autoservice bewerkte delen.
d. te bewerken zaken, die zich in een staat bevinden die het onmogelijk maakt de aanwezige gebreken
– waaronder corrosie, steenslag, verkleuring van lak, krassen en andere schade aan het voertuig
– binnen het kader van wat is overeengekomen afdoende te verhelpen of te verwijderen
e. de opdrachtgever het voertuig niet binnen de door RB Autoservice vastgestelde termijn van
vijf werkdagen ter controle aanbiedt aan welke controle voor de opdrachtgever geen kosten zijn verbonden;
f. de opdrachtgever bij zichtbare gebreken niet binnen veertien dagen na aflevering van het voertuig schriftelijk met een duidelijke omschrijving van de klachten bij RB Autoservice indient
g. bij niet-zichtbare gebreken de opdrachtgever niet binnen veertien dagen na het ontdekken van deze gebreken schriftelijk en met een duidelijke omschrijving van de klachten bij RB Autoservice indient
h. de opdrachtgever RB Autoservice niet in de gelegenheid stelt om gebreken te verhelpen.

Artikel 8 – Opschorting en ontbinding
● 8.1 Opdrachtnemer is gerechtigd nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten totdat opdrachtgever alle opeisbare vorderingen aan opdrachtnemer heeft voldaan. Onder vorderingen dienen in dit verband mede te worden verstaan vorderingen van met opdrachtnemer verbonden ondernemingen jegens opdrachtgever.
● 8.2 Opdrachtnemer is gerechtigd zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn, buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden, indien opdrachtgever voorlopige surseance van betaling aanvraagt, opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, de onderneming van opdrachtgever wordt geliquideerd, opdrachtgever zijn huidige onderneming staakt, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van opdrachtgever beslag wordt gelegd dat niet binnen veertien dagen wordt opgeheven, dan wel indien opdrachtgever anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen. De opdrachtnemer zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
● 9.1 Op deze algemene voorwaarden, alsmede op alle offertes en overeenkomsten waarop deze geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
● 9.2 Alle geschillen voortvloeiende uit en verbandhoudende met een overeenkomst met opdrachtgever worden bij uitsluiting beslist door de bevoegde rechter.

Artikel 10 – Algemene bepalingen
Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst.
Mondelinge afspraken binden slechts voor zover deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd. Indien één of meer van de bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden geheel of
gedeeltelijk door een bevoegde rechter zullen worden vernietigd, tast dit de geldigheid van de overige c.q. het resterende gedeelte daarvan niet aan.

1 januari 2021

RB Autoservice – Blaakweg 12-1 – 6732 GL – HARSKAMP

×